Test Test

Eesti Õlletootjate Liidu aukohus

 

Eetikakoodeksi võimalikke rikkumisi menetleb Eesti Õlletootjate Liidu Aukohus (edaspidi: Aukohus). Aukohus võib algatada menetluse omaalgatuslikult või teiste juriidiliste või füüsiliste isikute vastavasisulise kirjalike pöördumiste alusel.

Aukohtule esitatud kaebus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: kaebuse esitaja andmed; kaebealuse andmed; kaebuse aluseks oleva koodeksi rikkumise põhjendus viitega ühele või mitmele koodeksi punktile; asjaolud, millel kaebus põhineb ja neid asjaolusid kinnitavad tõendid; kas koodeksiga liitunud tootjast kaebuse esitaja soovib aukohtumenetlusest osa võtta või mitte; lisatud dokumentide nimekiri.

Aukohtu esimees vaatab saabunud kaebused läbi 2 tööpäeva jooksul arvates kaebuse saabumisest. Aukohtu istungi kutsub kokku Aukohtu esimees, teavitades mõistliku aja jooksul Aukohtu liikmeid, kaebealust ja samuti kõiki teisi koodeksiga liitunud tootjaid kirjalikult või elektroonselt aukohtu istungi toimumise ajast ja kohast.

Aukohus annab kaebealusele tähtaja kaebusele vastamiseks. Kui kaebealune jätab kaebusele ettenähtud ajaks vastamata, jätkab Aukohus menetlust. Kaebealuse vastuse puudumist ei loeta kaebuse õigeksvõtuks.

Otsuse teeb Aukohus 20 päeva jooksul alates menetluse algatamisest. Aukohus teeb otsuse kirjalikult ja sellele kirjutavad alla kõik aukohtu otsuse tegemisel hääletanud aukohtunikud.

Aukohtu otsuse resolutiivosa tehakse teatavaks istungi päeval. Aukohus vormistab motiveeritud otsuse kirjalikult ja saadab ärakirja otsusest kõigile aukohtu liikmetele, samuti kaebealusele, kaebuse esitajale ja kõigile koodeksiga liitunud tootjatele otsuse tegemise päevale järgneval päeval. Aukohtu esimees või tema poolt määratud Aukohtu liige teavitab avalikkust tehtud otsuse resolutsiooni sisust otsuse tegemise päeval.

Aukohtu otsus jõustub 1 kuu möödumisel selle tegemise päevast. Jõustunud Aukohtu otsus on lõplik ega kuulu edasikaebamisele. Jõustunud Aukohtu otsusel on poolte suhtes samasugune toime nagu jõustunud kohtuotsusel.

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Kui te soovite ühendust võtta aukohtuga, siis palun saatke e-mail peeter at eestiolu dot ee.